Har du koll på radonhalten hemma?

Radon är en farlig radioaktiv gas som kan öka risken för lungcancer om man exponeras för höga halter under en längre tid. Enligt Strålskyddsmyndigheten i Sverige beräknas omkring 500 personer drabbas av lungcancer varje år på grund av radon. Det är viktigt att notera att ungefär 90 procent av dessa personer är rökare, vilket ytterligare ökar risken för lungcancer.

Det kan ta en lång tid, mellan 15 och 40 år från det att man utsatts för höga halter av radon, innan lungcancer kan konstateras. Det är därför av yttersta vikt att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radon så tidigt som möjligt.

Radon kommer naturligt från marken och kan tränga in i byggnader, särskilt i källare och andra underjordiska utrymmen. Det är därför viktigt att utföra regelbundna radonmätningar i bostäder och arbetsplatser för att säkerställa att halterna inte är för höga.

För att minska risken för lungcancer på grund av radonexponering är det också viktigt att sluta röka och undvika passiv rökning samt att säkerställa god ventilation och att eventuella radonläckor åtgärdas så snart som möjligt.

Eftersom radon är en farlig gas som kan öka risken för lungcancer har Folkhälsomyndigheten i Sverige beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. Detta för att minska risken för människors hälsa och säkerhet.

Tyvärr finns det i dagens läge närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluften. Detta är en oroande siffra eftersom radon kan vara hälsofarligt om man utsätts för höga halter under en längre tid.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta halterna i inomhusluften. Det är därför viktigt att regelbundet genomföra radonmätningar i bostäder och andra byggnader för att säkerställa att radonhalten inte överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Om en hög radonhalt upptäcks är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det kan exempelvis innebära att se över ventilationssystemet, täta eventuella sprickor eller hål i byggnaden, eller installera en radonsug för att minska halterna.

Att genomföra en radonmätning är enkelt och kan bidra till att skydda din och din familjs hälsa och säkerhet. Genom att beställa en mätning och vidta åtgärder vid behov kan du minska risken för lungcancer och andra hälsoproblem som kan uppstå på grund av radonexponering.

Så om du misstänker att din bostad eller lokal har för höga halter av radon, tveka inte att beställa en radonmätning från oss idag. Det är en enkel åtgärd som kan ha stor betydelse på lång sikt.

Relaterad information
Radonmessen Deutschland