Skydda din hälsa: Mät radon och skapa en trygg inomhusmiljö!

Har du någonsin funderat över att radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer direkt efter rökning? Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluft ungefär 500 lungcancerfall årligen i Sverige. Att ignorera detta potentiella hot kan ha allvarliga konsekvenser för dig och din familjs hälsa.

Det enda effektiva sättet att upptäcka radon är genom noggrann mätning. För att skapa och bibehålla en trygg inomhusmiljö är det avgörande att regelbundet mäta radonhalten i olika typer av miljöer såsom hus, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor. 

Majoriteten av de som drabbas av lungcancer till följd av radonexponering är oftast rökare. Kombinationen av radon och rökning ökar risken markant. För att säkerställa en säker inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Att överskrida detta gränsvärde innebär en fördubblad fara, vilket gör det ännu viktigare att agera proaktivt.

Radonhalten, exponeringstiden och individuella faktorer är avgörande för risken att utveckla lungcancer till följd av radonexponering. När radon sönderfaller genereras radondöttrar, vilka transporteras in i lungorna med inandningsluften och utgör en potentiell hälsorisk.

För att upptäcka och hantera höga radonhalter krävs en noggrann radonmätning. Långvarig exponering ökar risken för lungcancer avsevärt. Cirka 325 000 bostäder i Sverige har en radonhalt över den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m³. Radon kan tränga in i bostäder från olika källor, inklusive marken, byggmaterial som blåbetong och hushållsvattnet. Den primära källan är oftast markradon som sipprar upp genom otätheter i grundkonstruktionen.

För att få ett pålitligt årsmedelvärde är spårfilmsdosor för långtidsmätningar den mest tillförlitliga metoden. Genom att använda mätdosor från vårt SWEDAC ackrediterade laboratorium kan du enkelt genomföra en långtidsmätning och säkra din bostad från osynliga hälsorisker.

Vid tidsbegränsade situationer, som husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett effektivt första steg. Resultaten är rådgivande, men ger snabb insikt och vägledning för vidare åtgärder.

Beställ din radonmätning idag och skapa en hälsosam och trygg inomhusmiljö för dig och din familj!